A A A K K K
для людей із порушенням зору
Киїнська територіальна громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Про внесення змін до Порядку державної підтримки тваринництва

Дата: 23.09.2020 14:40
Кількість переглядів: 500

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 року № 780 затверджено «Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України» (додаються).

Зокрема, у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 107 (зі змінами), змінами скасовується надання суб'єктами господарювання (юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, фізичні особи-підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства) довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі, а відповідність суб'єкта господарювання вимогам, зазначеним в абзаці 4 пункту 3, перевіряється органом, що формує реєстри або відомості, шляхом надсилання відповідного запиту до ДПС перед формуванням реєстрів та відомостей отримувачів бюджетних коштів.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2020 р. № 780

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня
2005 р. № 587 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 29, ст. 1710; 2020 р., № 34, ст. 1128):

1) абзац сьомий пункту 4 викласти в такій редакції:

“Часткове відшкодування вартості садивного матеріалу не може перевищувати нормативи, затверджені Мінекономіки.”;

2) в абзаці дванадцятому пункту 6 слова і цифру “витрат на 1 гектар” виключити;

3) пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:

“Частковому відшкодуванню підлягає вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію згідно з актами готовності до експлуатації об’єкта (декларація/сертифікат), підтверджена актами приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (№ ОЗ-1, № ОЗ-2), які були передбачені проектно-кошторисною документацією.”;

4) абзац четвертий пункту 9 викласти в такій редакції:

“Мінекономіки перераховує бюджетні кошти для часткового відшкодування вартості об’єктів, ліній, техніки та обладнання з рахунка, відкритого в Казначействі, на поточні рахунки суб’єктів господарювання, відкриті в банках, на підставі розподілу бюджетних коштів за напрямами в розрізі кожного суб’єкта господарювання.”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 300 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1191; 2020 р., № 23, ст. 887, № 41, ст. 1331):

1) у пункті 3:

абзац другий після слів “(крім тваринництва)”  доповнити словами “та переробки сільськогосподарської продукції”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“не мають на перше число місяця, в якому буде прийматися рішення щодо здійснення виплат, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справленням яких покладено на органи ДПС.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Відповідність позичальника вимогам абзацу третього пункту 3 цього Порядку перевіряється уповноваженим банком виходячи з інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, розміщеного на офіційному веб-сайті Мін’юсту.”;

2) у пункті 4:

абзац сьомий після слів “(крім тваринництва)” доповнити словами   “та переробки сільськогосподарської продукції”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Контроль за граничними обсягами компенсації, визначеними абзацами шостим і сьомим цього пункту, здійснює Мінекономіки.”;

3) в абзаці другому пункту 5 слова “контролюючими органами” замінити словами “органами, уповноваженими здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів,”;

4) в абзаці першому пункту 6 слова “одному із уповноважених банків” замінити словами “уповноваженому банку”;

5) у пункті 8:

абзаци третій і четвертий замінити абзацами такого змісту:

“формує щомісяця до 15 числа перелік позичальників на отримання компенсації та надсилає його ДПС з метою проведення перевірки відповідності одержувачів бюджетних коштів вимогам абзацу четвертого пункту 3 цього Порядку;

виключає на підставі інформації від ДПС, наданої протягом п’яти календарних днів, з переліку позичальників на отримання компенсації, які не відповідають вимогам абзацу четвертого пункту 3 цього Порядку, і формує до 20 числа перелік позичальників на отримання компенсації із зазначенням їх банків та розміщує його на офіційному веб-сайті Мінекономіки;

затверджує щомісяця до 25 числа розподіл коштів між уповноваженими банками в межах бюджетних асигнувань пропорційно визначеній потребі в компенсації та формує зведений реєстр на отримання компенсаційних виплат (з урахуванням абзацу восьмого пункту 4 цього Порядку).

 

 

Мінекономіки перераховує бюджетні кошти з рахунка, відкритого в Казначействі, уповноваженим банкам на підставі:

підписаного Мінекономіки з уповноваженим банком Меморандуму про загальні засади співробітництва;

розподілу коштів між уповноваженими банками;

зведеного реєстру на отримання компенсаційних виплат.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий — восьмий вважати відповідно абзацами десятим — тринадцятим;

6) пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:

“При цьому погашення бюджетної кредиторської заборгованості здійснюється відповідно до цього Порядку у редакції, що діяла на момент виникнення такої заборгованості.”.

3. У Порядку розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 83 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 18, ст. 511, № 28, ст. 817, № 53, ст. 1609):

1) у пункті 6 слова і цифри “за балансовим рахунком групи рахунків 375 “Інші спеціальні рахунки” замінити словами і цифрами “за рахунком 38 “Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків”;

2) доповнити Порядок пунктом 161 такого змісту:

“161. Залишок коштів на небюджетному рахунку Мінагрополітики, який склався після перерахування бюджетної дотації, перераховується Казначейством до державного бюджету на підставі платіжного доручення Мінагрополітики, оформленого в установленому порядку.

Закриття небюджетного рахунка Мінагрополітики здійснюється Казначейством на підставі поданої Мінагрополітики заяви, оформленої в установленому порядку.”;

3) у тексті Порядку слово “ДФС” замінити словом “ДПС”.

4. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 671, № 61, ст. 1865, № 92, ст. 2784; 2018 р., № 19, ст. 634, № 76, ст. 2539; 2019 р., № 19, ст. 646, № 96, ст. 3168; 2020 р., № 23, ст. 884):

1) у пункті 10:

абзац шостий замінити абзацами такого змісту:

“Мають право на отримання часткової компенсації

сільськогосподарські товаровиробники:

стосовно яких не порушено справу про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;

які не мають на перше число місяця, в якому буде прийматися рішення щодо здійснення виплат, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС.”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий — дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим — одинадцятим;

в абзаці дев’ятому слова “контролюючими органами” замінити словами “органами, уповноваженими здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів,”;

2) у пункті 11:

абзац п’ятий виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Відповідність заявника вимогам, зазначеним в абзаці сьомому пункту 10 цього Порядку, перевіряється уповноваженим банком виходячи з інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, розміщеного на офіційному веб-сайті Мін’юсту.”;

3) абзац перший пункту 14 замінити абзацами такого змісту:

“14. Мінекономіки на підставі поданих уповноваженими банками реєстрів:

щомісяця формує перелік сільськогосподарських товаровиробників на отримання часткової компенсації та надсилає його ДПС з метою проведення перевірки відповідності сільськогосподарських товаровиробників критеріям, зазначеним у пункті 3, та вимогам абзацу восьмого пункту 10 цього Порядку;

виключає на підставі інформації від ДПС, отриманої протягом п’яти календарних днів, з переліку сільськогосподарських товаровиробників, які не відповідають критеріям, зазначеним у пункті 3, та вимогам абзацу восьмому пункту 10 цього Порядку, і формує перелік сільськогосподарських товаровиробників в розрізі уповноважених банків та розміщує його на офіційному веб-сайті Мінекономіки;

затверджує щомісяця до 25 числа (у грудні до 20 числа) розподіл коштів між уповноваженими банками в межах бюджетних асигнувань пропорційно визначеній потребі в частковій компенсації та формує зведений реєстр сільськогосподарських товаровиробників на отримання часткової компенсації.

Мінекономіки перераховує бюджетні кошти з рахунка, відкритого в Казначействі, уповноваженим банкам на підставі:

підписаного Мінекономіки з уповноваженим банком Меморандуму про загальні засади співробітництва;

розподілу коштів між уповноваженими банками;

зведеного реєстру сільськогосподарських товаровиробників на отримання часткової компенсації.”.

У зв’язку з цим абзаци другий — сьомий вважати відповідно абзацами дев’ятим — чотирнадцятим;

4) пункт 17 викласти в такій редакції:

“17. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого в установленому законодавством порядку.”.

5. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 106 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 22,
ст. 728, № 89, ст. 2954; 2019 р., № 21, ст. 711, № 90, ст. 3000, № 96, ст. 3168; 2020 р., № 47, ст. 1498):

1) у пункті 4:

абзац п’ятий після слів “які мають” доповнити словами “на перше число місяця, в якому буде прийматися рішення щодо здійснення виплат, прострочену більш як шість місяців”, а слова “контролюючі органи” замінити словами “органи ДПС”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Наявність обставин, зазначених в абзацах другому — четвертому цього пункту, перевіряється уповноваженим банком та Укрдержфондом виходячи з інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, розміщеного на офіційному веб-сайті Мін’юсту.”;

2) абзац дев’ятий пункту 6 виключити;

3) у пункті 7:

в абзаці тринадцятому цифру і слово “1 грудня” замінити цифрами і словом “10 листопада”;

абзац п’ятнадцятий замінити абзацами такого змісту:

“Мінекономіки на підставі поданих уповноваженими банками


реєстрів одержувачів часткової компенсації вартості насіння:

формує до 15 липня та 15 листопада перелік одержувачів на отримання часткової компенсації вартості насіння та надсилає його ДПС з метою проведення перевірки наявності обставин, зазначених в абзаці п’ятому пункту 4 цього Порядку;

виключає на підставі інформації від ДПС, наданої протягом п’яти календарних днів, з переліку одержувачів часткової компенсації вартості насіння, щодо яких виявлено наявність обставин, зазначених в абзаці п’ятому пункту 4 цього Порядку, і формує до 20 липня та 20 листопада перелік одержувачів часткової компенсації вартості насіння в розрізі уповноважених банків та розміщує його на офіційному веб-сайті Мінекономіки;

затверджує до 25 липня та 25 листопада розподіл коштів між уповноваженими банками в межах бюджетних асигнувань пропорційно визначеній потребі в частковій компенсації та формує зведений реєстр одержувачів часткової компенсації вартості насіння.

Мінекономіки перераховує бюджетні кошти з рахунка, відкритого в Казначействі, уповноваженим банкам на підставі:

підписаного Мінекономіки з уповноваженим банком Меморандуму про загальні засади співробітництва;

розподілу коштів між уповноваженими банками;

зведеного реєстру одержувачів часткової компенсації вартості насіння.”.

У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий — вісімнадцятий вважати відповідно абзацами двадцять третім — двадцять п’ятим;

4) у пункті 9:

в абзаці сімнадцятому цифри “10” замінити цифрою “5”;

абзаци дев’ятнадцятий — двадцять перший замінити абзацами такого змісту:

“Мінекономіки на підставі поданих уповноваженими банками реєстрів кооперативів:

формує перелік кооперативів на отримання компенсації вартості та перелік кооперативів на отримання компенсації кредиту та надсилає їх ДПС з метою проведення перевірки наявності обставин, зазначених в абзаці п’ятому пункту 4 цього Порядку;

виключає на підставі інформації від ДПС, наданої протягом п’яти календарних днів, з переліків кооперативи, щодо яких виявлено наявність обставин, зазначених в абзаці п’ятому пункту 4 цього Порядку, і формує переліки одержувачів у розрізі уповноважених банків та розміщує їх на офіційному веб-сайті Мінекономіки;

затверджує розподіл бюджетних коштів між уповноваженими банками в межах бюджетних асигнувань пропорційно визначеній потребі в частковій компенсації і формує зведені реєстри кооперативів одержувачів компенсації вартості та компенсації кредитів:

  • у разі компенсації кредиту — щомісяця до 20 числа;
  • у разі компенсації вартості — до 1 серпня та до 20 листопада.

Мінекономіки перераховує бюджетні кошти з рахунка, відкритого в Казначействі, уповноваженим банкам на підставі:

підписаного Мінекономіки з уповноваженим банком Меморандуму про загальні засади співробітництва;

розподілу бюджетних коштів між уповноваженими банками;

зведеного реєстру кооперативів — одержувачів компенсації вартості техніки та обладнання та/або зведеного реєстру кооперативів — одержувачів компенсації кредитів.”.

У зв’язку з цим абзаци двадцять другий — двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами двадцять дев’ятим — тридцять шостим;

5) у пункті 11:

в абзаці дев’ятому слова і цифри “до 10 числа” замінити словами і цифрою “до 5 числа”;

абзац одинадцятий замінити абзацами такого змісту:

“Мінекономіки на підставі поданих уповноваженими банками реєстрів одержувачів компенсації:

формує щомісяця до 10 числа перелік одержувачів на отримання компенсації та надсилає його ДПС з метою проведення перевірки наявності обставин, зазначених в абзаці п’ятому пункту 4 цього Порядку;

виключає на підставі інформації від ДПС, наданої протягом п’яти календарних днів, з переліку одержувачів, щодо яких виявлено наявність обставин, зазначених в абзаці п’ятому пункту 4 цього Порядку, і формує до 15 числа перелік одержувачів у розрізі уповноважених банків та розміщує його на офіційному веб-сайті Мінекономіки;

затверджує щомісяця до 20 числа розподіл коштів між уповноваженими банками в межах бюджетних асигнувань пропорційно визначеній потребі в частковій компенсації.

Мінекономіки перераховує бюджетні кошти з рахунка, відкритого в Казначействі, уповноваженим банкам на підставі:

підписаного Мінекономіки з уповноваженим банком Меморандуму про загальні засади співробітництва;

розподілу коштів між уповноваженими банками;

зведеного реєстру одержувачів часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у національній валюті кредитами, наданими уповноваженими банками.”.

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий і тринадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим і двадцятим;

6) абзаци шостий і сьомий пункту 111 замінити абзацами такого змісту:

“Укрдержфонд:

формує двічі на рік до 1 липня та 10 листопада перелік новостворених фермерських господарств на отримання бюджетної субсидії та надсилає його ДПС з метою проведення перевірки наявності обставин, зазначених в абзаці п’ятому пункту 4 цього Порядку;

виключає на підставі інформації від ДПС, наданої протягом п’яти календарних днів, з переліку новостворених фермерських господарств на отримання бюджетної субсидії новостворені фермерські господарства, щодо яких виявлено наявність обставин, зазначених в абзаці п’ятому пункту 4 цього Порядку, і формує до 10 липня та 20 листопада зведений реєстр новостворених фермерських господарств на отримання бюджетної субсидії, який подає Мінекономіки.

Мінекономіки погоджує до 15 липня та 25 листопада на підставі наданого Укрдержфондом зведеного реєстру новостворених фермерських господарств, яким виділяється бюджетна субсидія, розподіл бюджетних коштів, передбачених Мінекономіки у державному бюджеті для фінансової підтримки фермерських господарств за відповідним напрямом, та спрямовує протягом п’яти робочих днів з дати погодження бюджетні кошти до Укрдержфонду у межах бюджетних асигнувань.”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий і дев’ятий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим;

7) абзаци восьмий і дев’ятий пункту 112 замінити абзацами такого змісту:

“Укрдержфонд:

формує щомісяця до 10 числа перелік фермерських господарств на отримання бюджетної субсидії та надсилає його ДПС з метою проведення перевірки наявності обставин, зазначених в абзаці п’ятому пункту 4 цього Порядку;

виключає на підставі інформації від ДПС, наданої протягом п’яти календарних днів, з переліку фермерських господарств на отримання бюджетної субсидії фермерські господарства, щодо яких виявлено наявність обставин, зазначених в абзаці п’ятому пункту 4 цього Порядку, і формує до 15 числа зведений реєстр фермерських господарств на отримання бюджетної субсидії, який подає Мінекономіки.

Мінекономіки погоджує до 20 числа поточного місяця на підставі наданого Укрдержфондом зведеного реєстру фермерських господарств на отримання бюджетної субсидії розподіл бюджетних коштів, передбачених Мінекономіки у державному бюджеті для фінансової підтримки за відповідним напрямом, та спрямовує протягом п’яти робочих днів з дати погодження бюджетні кошти до Укрдержфонду у межах бюджетних асигнувань.”.

У зв’язку з цим абзаци десятий і одинадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим і тринадцятим;

8) у пункті 113:

в абзацах першому, другому та шостому цифру і слово “1 липня” замінити цифрою і словом “1 серпня”;

в абзаці десятому слова “формує реєстр фермерських господарств — одержувачів дотації за утримання корів” замінити словами “формує перелік фермерських господарств — одержувачів дотації за утримання корів”;

абзац одинадцятий замінити абзацами такого змісту:

“Мінекономіки:

надсилає ДПС перелік фермерських господарств — одержувачів дотації за утримання корів з метою проведення перевірки наявності обставин, зазначених в абзаці п’ятому пункту 4 цього Порядку;

виключає на підставі інформації від ДПС, наданої протягом п’яти календарних днів, з переліку фермерських господарств — одержувачів дотації за утримання корів фермерські господарства, щодо яких виявлено обставини, зазначені в абзаці п’ятому пункту 4 цього Порядку, і формує до 10 листопада реєстр фермерських господарств — одержувачів дотації за утримання корів;

затверджує до 15 листопада на підставі реєстру фермерських господарств — одержувачів дотації за утримання корів розподіл бюджетних коштів між фермерськими господарствами пропорційно нарахованим сумам дотації за утримання корів у межах бюджетних асигнувань.

Мінекономіки перераховує бюджетні кошти з рахунка, відкритого в Казначействі, на рахунки фермерських господарств, відкриті у банках, на підставі:

розподілу бюджетних коштів між фермерськими господарствами;

реєстру фермерських господарств — одержувачів дотації за утримання корів.”;

9) у пункті 13 слова “контролюючими органами” замінити словами “органами, уповноваженими здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів”.

6. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 107 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 22, ст. 729; 2020 р., № 43, ст. 1395):

1) пункт 3 доповнити абзацами такого змісту:

“Мають право на отримання бюджетних коштів суб’єкти господарювання:

стосовно яких не порушено справу про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;

які не мають на перше число місяця, в якому буде прийматися рішення щодо здійснення виплат, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справленням яких покладено на ДПС.

Відповідність суб’єкта господарювання вимогам, зазначеним в абзаці третьому цього пункту, перевіряється виходячи з інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, розміщеного на офіційному веб-сайті Мін’юсту, перед формуванням реєстрів та відомостей отримувачів бюджетних коштів.

Відповідність суб’єкта господарювання вимогам, зазначеним в абзаці четвертому цього пункту, перевіряється органом, що формує реєстри або відомості, шляхом надсилання відповідного запиту до ДПС перед формуванням реєстрів та відомостей отримувачів бюджетних коштів.”;

2) підпункт 6 пункту 4 після слів “бюджетний період” доповнити словами “за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції”;

3) у пункті 7:

абзац восьмий виключити;

в абзаці одинадцятому цифри “10” замінити цифрами “15”;

4) у пункті 8:

абзац одинадцятий виключити;

абзац тридцять перший замінити абзацами такого змісту:

“Мінекономіки затверджує до 15 листопада розподіл бюджетних коштів між суб’єктами господарювання пропорційно нарахованим сумам
часткового відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів у межах бюджетних асигнувань.

Мінекономіки перераховує бюджетні кошти з рахунка, відкритого в Казначействі, на рахунки суб’єктів господарювання, відкриті в банках, на підставі:

розподілу бюджетних коштів між суб’єктами господарювання;

реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховане часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів.”.

У зв’язку з цим абзаци тридцять другий — тридцять п’ятий вважати відповідно абзацами тридцять п’ятим — тридцять восьмим;

5) у пункті 9:

в абзацах першому і другому слова “зокрема водоплавної” замінити словами “в тому числі водоплавної”;

абзац дванадцятий виключити;

в абзаці сімнадцятому цифри “15” замінити цифрами “10”;

абзац вісімнадцятий замінити абзацами такого змісту:

“Мінекономіки затверджує до 15 листопада розподіл бюджетних коштів між суб’єктами господарювання пропорційно нарахованим сумам часткового відшкодування вартості об’єктів у межах бюджетних асигнувань.

Мінекономіки перераховує бюджетні кошти з рахунка, відкритого в Казначействі, на рахунки суб’єктів господарювання, відкриті в банках, на підставі:

розподілу бюджетних коштів між суб’єктами господарювання, затвердженого наказом Мінекономіки;

сформованого Мінекономіки реєстру суб’єктів господарювання, яким нараховане часткове відшкодування вартості тваринницьких об’єктів.”.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий — двадцять другий вважати відповідно абзацами двадцять другим — двадцять п’ятим;

6) у пункті 10:

абзац п’ятий виключити;

абзаци десятий — дванадцятий замінити абзацами такого змісту:

“Уповноважені банки формують реєстри суб’єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, і подають їх щомісяця до 10 числа наступного періоду та до 30 листопада поточного року, а за грудень попереднього року — до 10 липня поточного року Мінекономіки.

Мінекономіки формує щомісяця до 20 числа наступного періоду та до 10 грудня на підставі наданих уповноваженими банками реєстрів суб’єктів господарювання зведений реєстр суб’єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, зазначає в ньому суму коштів, що підлягає компенсації, та затверджує розподіл коштів між уповноваженими банками у межах бюджетних асигнувань пропорційно заявленим сумам.

Мінекономіки перераховує бюджетні кошти з рахунка, відкритого в Казначействі, уповноваженим банкам на підставі:

підписаного Мінекономіки з уповноваженим банком Меморандуму про загальні засади співробітництва;

розподілу коштів між уповноваженими банками;

зведеного реєстру суб’єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів.”.

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий — шістнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим — дев’ятнадцятим;

7) у пункті 11:

абзац п’ятнадцятий виключити;

абзац двадцять другий замінити абзацами такого змісту:

“Мінекономіки затверджує до 20 листопада розподіл бюджетних коштів між сільськогосподарськими товаровиробниками пропорційно нарахованим сумам часткового відшкодування вартості об’єктів у межах бюджетних асигнувань.

Мінекономіки перераховує не пізніше 15 грудня поточного року бюджетні кошти з рахунка, відкритого в Казначействі, на рахунки сільськогосподарських товаровиробників, відкриті в банках, на підставі:

розподілу бюджетних коштів між сільськогосподарськими товаровиробниками;

реєстру сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховане часткове відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна.”.

У зв’язку з цим абзаци двадцять третій і двадцять четвертий вважати відповідно абзацами двадцять шостим і двадцять сьомим.

7. У Порядку надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб — членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня
2019 р. № 565 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 54, ст. 1876; 2020 р., № 47, ст. 1493):

1) абзац другий пункту 12 викласти в такій редакції:

“на підставі подання ДПС у межах відкритих асигнувань з рахунка, відкритого в Казначействі за програмою “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників”, перераховує бюджетні кошти на небюджетний рахунок;”;

2) доповнити Порядок пунктом 261 такого змісту:

“261. Залишок коштів на небюджетному рахунку Мінекономіки, який склався після перерахування доплати на кінець поточного року, перераховується Казначейством до державного бюджету на підставі платіжного доручення Мінекономіки, оформленого в установленому порядку.

Закриття небюджетного рахунка Мінекономіки здійснюється Казначейством на підставі поданої Мінекономіки заяви, оформленої в установленому порядку.”.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь